Tauer Group a.s.

Dovozce značky eLamborgini do ČR.

Milady Horákové 357/4
568 02 Svitavy
Česká republika

IČ: 25921100
DIČ: 25921100

CZK: 2108894746/2700
IBAN: CZ3227000000002108894746
SWIFT: BACXCZPP

Firma zapsána 15.5.1999 v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1927.

E-mail: info@elamborghini.cz | Web: www.tauergroup.cz
E-shop: www.teshop.cz

Najdete nás na Facebooku
Úvod  /  Obchodní podmínky

Milady Horákové 357/4, 568 02 Svitavy
IČO: 25921100 DIČ: CZ25921100

CZK: 2108894746/2700
IBAN: CZ3227000000002108894746
SWIFT: BACXCZPP

Firma zapsána 15.5.1999 v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1927.
www.tauergroup.cz

OBYCHODNÍ PODMÍNKY

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eLamborghini.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Tauer Group a.s., se sídlem  Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, IČ 25921100, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B. , vložka 1927 (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „kupující“ nebo „zákazník“ nebo jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, pak dále i  „spotřebitel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí z.č. 89/2012 Sb. v platném znění  a je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami též zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu eLamborghini.cz jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a také s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a další dokumenty je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.eLamborghini.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
3. Všechny ceny uváděné na eLamborghini.cz jsou včetně DPH, RP (recyklačního poplatku) a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel  pro získání zbožé zaplatit. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Ceny na eshopu eLamborghini.cz mohou být odlišné od cen na prodejnách společnosti Tauer Group a.s. Obrázky na eshopu mohou nést ilustrativní charakter. Informace o stavu dostupnosti zboží je udávána pro eshop, neznačí proto, že dané zboží je skladem na všech prodejnách Tauer Group a.s. Pro ověření dostupnosti na jednotlivých prodejnách lze kontaktovat naši infolinku. Ceny za dopravu zboží k zákazníkovi je vždy uvedená na stránkách obchodu.
4. Internetový obchod eLamborghini.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
8. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu eLamborghini.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.
9. Kupujícímu nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (katalog internetového obchodu eLamborghini.cz a s ním spojená elektronická pošta). Platíte pouze poplatky za připojení k internetu a to svému zprostředkovateli.
10. Snažíme se našim zákazníkům zajistit vždy co nejnižší ceny. Proto se ceny mění průběžně dle aktuálních nabídek našich obchodních partnerů. Cena zůstává v platnosti vždy nejméně do osmnácté hodiny daného dne, kdy jsou prováděny změny cen dle aktuálních nabídek dodavatelů. V případě změny ceny bude zákazník o správné ceně informován pracovníky obchodního oddělení. Akční ceny a výprodej platí jen do vyprodání zásob. V případě vyprodání dárků, které byly nabízeny k výrobkům, si eLamborghini.cz vyhrazuje právo na změnu a nebo zrušení dárku.
11. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
12. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

C. Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
2. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3. Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
4. Kupující (nikoli spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
5. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

D. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu eLamborghini.cz a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží reklamujte přímo v autorizovaných servisech jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace.
3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@eLamborghini.cz
4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení s veškerým příslušenstvím a doklady, které prokazují uzavření kupní smlouvy.
5. Zboží na reklamaci posílejte v nejlépe v původním obalu. Nemáte-li původní obal, zabalte zboží takovým způsobem, který ho dostatečně ochrání při jeho přepravě. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz. reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Kupující je oprávněn požadovat úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Nutně vynaložené náklady, spojené s uplatnění odpovědnosti za vady – jakožto i náklady na dopravu nese prodejce.

E. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad. V případě, že daňový doklad u zboží není přiložen, bude kupujícímu zaslán do 3 dnů od převzetí zboží elektronickou cestou. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající i kupující mají právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit až do okamžiku dodání zboží, které je předmětem dané kupní smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu (tímto ujednáním není žádným způsobem dotčeno právo spotřebitele vymezené v odst.5) čl. F / obchodních podmínek); kupující tímto bere na vědomí, že prodávající zpravidla od takové smlouvy odstoupí, v případě, že se zboží přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování Internetového obchodu eLamborghini.cz). V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li kupující či prodávající v souladu s výše uvedeným od kupní  smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu celou částku bezodkladně po doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé straně.
6. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Snažíme se vždy co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům a zajistit Vám co nejlepší cenu. Ve smyslu § 1826, z.č. 89/2012 Sb. v platném znění Občanského zákoníku informujeme, že nám nejsou známy žádné kodexy chování, které by se týkaly našeho typu internetového obchodu, byly pro nás závazné či alespoň směrodatné, proto ve smyslu tohoto ustanovení uvádíme, že žádné takové kodexy chování, které jsou pro nás závazné  nebo jiné nedodržujeme ani nemůžeme dodržovat a nemůžeme ani poskytnout informaci o přístupnosti takových kodexů chování při použití elektronických prostředků. Pečlivě však vždy dodržujeme obecné požadavky na kvalitu našich služeb a všemožně se snažíme zajisti Vaši co nejvyšší spokojenost.
7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

F. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účetnictví.
4. S výjimkou případu kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal; na dodávku novin, periodik a časopisů; spočívajících ve hře nebo loterii, má spotřebitel právo odstoupit od této smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu zboží zpět k dodavateli nese zákazník. Za uvedených podmínek prodávající zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem (nebo složenkou na adresu kupujícího) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ale ne dříve než po obdržení vráceného zboží. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829, z.č. 89/2012 Sb. v platném znění, má dodavatel právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a uvedením do původního stavu. Je třeba myslet na náklady, které bude mít eLamborghini.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
5. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@eLamborghini.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též tento vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.
6. V  případě, že věc  při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má spotřebitel právo na to, aby prodávající  bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní  smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď  výměnou  věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel  požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To  neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s  kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne  převzetí  věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.  Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas  a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu  odstranit. Není-li  to vzhledem k  povaze  vady   neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen   součásti  věci, výměnu  součásti. Není-li takový  postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu  věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné  vyskytnutí  vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
7. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Prodávající dále zajišťuje při zakoupení elektrozařízení zpětný odběr obdobného elektrozařízení od kupujícího zdarma v místě prodeje. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.
8 . K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů tzv „ADR“ se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

G. Ochrana osobních dat

Osobní údaje, které zákazníci e-shopu vyplňují, potřebuje naše společnost pro přijetí objednávky a zajištění dodání objednaného zboží nebo služby. Jde o právní titul splnění smlouvy v souladu v článkem 6.1. b) Nařízení GDPR a vztahuje se na dobu plnění objednávky.

Po dodání zboží nebo služby jsme povinni tyto údaje uchovat z titulu právní povinnosti po dobu záruční lhůty pro vyřízení případné reklamace dle § 620 zákona č. 89/2012 Sb.

Vystavené daňové doklady musíme z titulu právní povinnosti uchovávat 10 let podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35 a 35a. Po ukončení této lhůty budou vymazány.

Vaši e-mailovou adresu využijeme na zasílání obchodních sdělení, které se týkají obdobného zboží nebo služeb, které jste zakoupili.  Jejich zasílání budete moci kdykoli ukončit pomocí kliknutí na odkaz uvedený v emailu. Jde o jednání na základě oprávněného zájmu, které je plně v souladu se zákonem 480/2004 Sb. a čl. 6.1 f) nařízení GDPR.

Máte právo na výpis, opravu, výmaz, předání v převoditelném formátu, omezení, odvolání souhlasu, podání námitky a stížnost na dozorový úřad. Detailní informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

H. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu eLamborghini.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu eLamborghini.cz platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. listopad 2022.